اقشار مختلف مردم انقلابی پلدشت با حضور حماسی و گسترده خود در راهپیمایی 13 آبان روز ملـی مبـارزه با اسـتکبار، یک بار دیگر انزجار و نفرت خود را از مستکبران جهان به خصوص از شیطان بزرگ نشان دادند.