درراستای کمک به شهرداری های شهرهای کوچک استان در تامین هزینه ها و پرداخت حقوق کارکنان شهرداری با نظر مساعد استاندار20 میلیارد ریال از محل بند (و) تبصره قانون بودجه سال 96 به 39 شهرداری استان اختصاص یافت.
براساس دستورمقام عالی استان این میزان اعتبار برای پرداخت های جاری شهرداریها اختصاص می یابد.