علی اصغر زاده مدیر جهادکشاورزی شهرستان پلدشت در جریان گفتگو با روابط عمومی فرمانداری پلدشت آمار نهایی خرید تضمینی گندم از کشاورزان پلدشت را 20 هزارو 34 تن اعلام کرد وگفت: از این میزان 14 هزارو 34 تن توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 ماکو و 6 هزار تن توسط مباشران شرکت تعاونی روستایی شهرستان خریداری شده است.
مدیر جهاد کشاورزی پلدشت در ادامه به آغاز کشت محصول کلزا در اراضی کشاورزی شهرستان اشاره کرد و افزود: تاکنون 100 هکتاراز اراضی زیر کشت کلزا رفته است و برای 1200 هکتار دیگر عقد قرارداد شده است.
وی با اشاره به اینکه پیش بینی میشود در سال جاری یک هزارو 750 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان پلدشت زیر کشت کلزا برود خاطر نشان کرد: شهرستان پلدشت با تولید 60 درصد از کلزای استان همچنان رتبه نخست در کشت و تولید این محصول را به خود اختصاص داده است