همزمان با عید سعید غدیر خم واقعه این روز بزرگ در پلدشت بازسازی شد.