درانتخاب هیئت رئیسه شورای شهرستان پلدشت که در محل دفتر کار فرماندار شهرستان برگزار شد.
1- اسلام قزل قشلاقی بعنوان رئیس شورای شهرستان
2- مرتضی حسین پور بعنوان نائب رئیس
3- یحیی باقرزاده بعنوان نماینده شورای شهرستان در شورای استان
4- کیوان ثریا بعنوان منشی اول
5- زینب سلیمانی بعنوان منشی دوم
انتخاب شدند.