loader
چهارشنبه 23 آبان 1397

ارتباط با مجموعه فرمانداری

منشور اخلاقی وزارت کشور

وزارت کشور به عنوان یکی از بازوهای اعمال حکومت دولت در سراسر کشور، بمنظور انجام بهینه ماموریت های ذاتی خود که همانا حفظ نظم و امنیت و تثبیت سیاست داخلی دولت می باشد از اصول ذیل پیروی می نماید:
۱- التزام به اخلاق اسلامی
۲-وظیفه شناسی
۳-مردم مداری
۴-قانون محوری

* کارکنان وزارت کشور در تمامی سطوح با الگو قراردادن سیره و روش پیشوایان دین، خود را ملتزم به رعایت کلیه شئونات اسلامی می دانند.
* کارکنان وزارت کشور در تمامی سطوح با آگاهی از فلسفه و آرمان های منیع انقلاب اسلامی تمام توان خود را در فعلیت بخشیدن به این اهداف بکار می بندند.
* کارکنان وزارت کشور در تمامی سطوح با دراک حساسیت وظایف محوله از تمامی توان و امکانات موجود در راستای انجام مطلوب وظایف خود بهره جسته و در این راه از خداوند متعال یاری می جویند.
* کارکنان وزارت کشور با آگاهی از تاثیر نحوه انجام وظایف بر عملکرد کلی دستگاه هیچگونه کم کاری و تسامح را نپذیرفته و در جهت انجام بهتر وظایف به پرورش توانایی ها و دانش خود می پردازند و کلام امام علی (ع) را مبنی بر عدم تساوی دو روز مسلمان سرمشق خود قرار می دهند .
* کارکنان وزارت کشور در تمامی سطوح خود را موظف به رعایت نظم و انظباط دانسته و وظایف خود را با اتکاء به اصل مدیریتی "همواره راه بهتری برای انجام دادن کارها وجود دارد " انجام می دهند.
* کارکنان وزارت کشور با اعتقاد به اینکه مردم، حاکمان اصلی حکومت ها هستند، تمامی امکانات خود را به منظور ارائه خدمات مطلوب و پاسخگوئی به نیازهای مردم بسیج نموده و در مواجهه با ارباب رجوع اصل اخلاقی "خرد در بینش، مدارا در روش و کرامت در منش " را به کار می بندند و خشنودی خداوند را در خشنود نمودن خلق خدا جستجو می کنند.
* کارکنان وزارت کشور همواره آمادگی دارند تا راهنمایی های لازم، بهنگام و دقیق را به ارباب رجوع ارائه نمایند و آنان را از حقوق خود آگاه ساخته و امور آنان را در سریعترین زمان ممکن انجام دهند.
* کارکنان وزارت کشور در کلیه سطوح، در چارچوب قوانین و مقررات رفتار نموده و از هر نوع عدول از قوانین پرهیز نموده و با کلیه اشکال تخلف برخورد می نمایند و در این راه از فریضه امر به معروف و نهی از منکر پیروی می نمایند.